Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
84-CTr/TU 03/5/2019 Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
77-CTr/TU 03/01/2019 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
Số 68-CTr/TU 17/9/2018 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Số 64-CTr/TU 05/6/2018 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW vềtục đổi mới hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
Số 62-CTr/TU 22/5/2018 Chương trình thực hiện đảng viên làm kinh tế tư nhân
Số 61-CTr/TU 07/5/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
Số 60-CTr/TU 02/5/2018 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới
48-CTr/TU 03/10/2017 Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
Số 45-CTr/TU 31/7/2017 Chương trình làm việc tháng 8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Số 43-CTr/TU 26/6/2017 Chương trình thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn
40-CTr/TU 24/4/2017 Chương trình về thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
40-CTr/TU 24/4/2017 Chương trình về thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Số 40-CTr/TU 24/4/2017 Chương trình thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI)
Số 38-CTr/TU 29/3/2017 Chương trình thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Số 37-CTr/TU 29/3/2017 Chương trình thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05 tháng 01 tháng 2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế
Số 35-CTr/TU 27/02/2017 Chương trình thực hiện Nghị quyết 06 về hội nhập quốc tế
Số 34-CTr/TU 27/02/2017 Chương trình thực hiện Nghị quyết 05 về đổi mới mô hình tăng trưởng
Số 33-CTr/TU 22/02/2017 Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về chỉnh đốn Đảng
Số 22-CTr/TU 20/9/2016 Chương trình đầu tư, xây dựng di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang
Số 24-CTr/TU 07/10/2016 Chương trình nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế của tỉnh
Số 15-Ctr/TU Ngày 30/6/2016 Chương trình về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học chất lượng cao vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu
Số 89-CTr/TU Ngày 02/6/2015 Chương trình làm việc tháng 6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 82-CTr/TU 09/12/2014 Chương trình làm việc năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV)
LÊN ĐẦU TRANG