Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 137-QĐ/TW 01/12/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyển trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương
04-QĐ/HĐTNN 06/12/2022 Quy chế Kỳ thi nâng ngạch công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện năm 2022
03-QĐ/HĐTNN 06/12/2022 Nội quy Kỳ thi nâng ngạch công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện năm 2022
75-KH/TU 09/5/2022 Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Số 05-TB/HĐTT 29/3/2022 Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2, kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2021.
Tài liệu Văn thư - Lưu trữ
Tài liệu Kỹ sư
Tài liệu Kế toán
Tài liệu Kiến thức chung
Tài liệu Chuyên viên tại các cơ quan ĐTNCSHCM
Tài liệu Chuyên viên
Tài liệu ôn thi Biên tập viên
Số 05-QĐ/HĐTT 07/3/2022 Quyết định về việc ban hành Nội quy kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2021.
Số 04-TB/HĐTT 07/3/2022 Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2021.
Số 02-TB/HĐTT 01/3/2022 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2021.
Số 01-TB/HĐTT 28/01/2022 Thông báo tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện tỉnh Gia Lai năm 2021.
Số 59-KH/TU 22/12/2021 Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Số 426-QĐ/TU 23/12/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Gia Lai
Số 55-KH/TU 06/12/2021 Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2021
Số 05-CT/TU 22/11/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025
Số 41-QĐ/TW 03/11/2021 Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm
24-QĐ/TW 30/7/2021 Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về việc thi hành Điều lệ Đảng.
22-QĐ/TW 28/7/2021 Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
02-NQ/TU 28/6/2021 Nghị quyết về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
02-CT/TU 02/2/2021 Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
33-HD/BTCTW 30/10/2020 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
151-HD/BTGTW 10/09/2020 Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số 616-BC/TU 18/9/2020 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
Số 03-NQ/ĐH 01/10/2020 Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Gia Lai
3259-CV/TU 24/4/2020 Công bố và tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025
Toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025
3226-CV/TU 13/4/2020 Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
824/KH-UBND 15/4/2020 Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
213-QĐ/TW 02/01/2020 Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
3134-CV/BTGTU 07/4/2020 Công văn về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
3192-CV/TU 31/3/2020 Công văn về việc tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19.
08-HD/UBKTTW 14/02/2020 Hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
1785-QĐ/TU 14/02/2020 Quyết định về hủy bỏ kết quả trúng tuyển công chức, Kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019.
274-KH/TU 08/01/2020 Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
05-HD/TU 03/12/2019 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Danh sách trúng tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019
379-TB/BTCTU 21/11/2019 Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh và cấp huyện năm 2019
1684-QĐ/TU 19/11/2019 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện năm 2019
Kết quả điểm thi Vòng 02
16-TB/HĐTT 27/9/2019 Thông báo điểm thi vòng 02, Kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019
Danh sách phòng thi, số báo danh thí sinh thi vòng 2
15-TB/HĐTT 17/9/2019 Thông báo kết quả thi vòng 01 và triệu tập thí sinh có kết quả thi đạt ở vòng 01, tham dự thi vòng 02, kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019
Kết quả thi Vòng 1
Danh sách phòng thi, ca thi, số báo danh của thí sinh thi môn Kiến thức chung
Danh sách phòng thi, ca thi, số báo danh của thí sinh thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Hướng dẫn thí sinh làm bài
14-TB/HĐTT 06/9/2019 Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung thông tin thí sinh dự thi, kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019.
250-KH/TU 16/8/2019 Kế hoạch tổng kết Hướng dẫn về thực hiện chi bộ quân sự cấp xã
248-KH/TU 09/8/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
10-QĐ/HĐTT 20/8/2019 Quyết định về việc ban hành Nội quy kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019
Phiếu yêu cầu điều chỉnh thông tin
1503-QĐ/TU 05/8/2019 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh năm 2019
223-KH/TU 08/5/2019 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
1385-QĐ/TU 25/4/2019 Quy định cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư
229-KH/TU 14/5/2019 Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019
84-CTr/TU 03/5/2019 Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
218-KH/TU 03/5/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
193-KH/TU 28/3/2019 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
192-KH/TU 27/02/2019 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo trong tình hình mới
186-KH/TU 20/02/2019 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
183-KH/TU 29/01/2019 Kế hoạch sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
09-TT/TU 21/01/2019 Thông tri về lãnh đạo đại hội hội liên hiệp thanh niên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
182-KH/TU 22/01/2019 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng
77-CTr/TU 03/01/2019 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
181-KH/TU 21/01/2019 Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Số 176-KH/TU Ngày 28/12/2018 Kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới
Số 12-CV/HĐ Ngày 04/01/2019 Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương năm 2018
2268-CV/BTCTU Ngày 06/12/2018 V/v đính chính công văn khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên
174-KH/TU 03/12/2018 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
2257-CV/BTCTU 29/11/2018 Giải đáp vướng mắc tại lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018
2096-CV/TU 22/11/18 Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng năm
03-CV/HĐ 26/11/2018 Công văn triệu tập cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức hạng III và thi chuyên viên chính năm 2018
172-KH/TU 27/11/2018 Kế hoạch thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương
Danh sách cán bộ, công chức được triệu tập dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2018
Số 2253-CV/BTCTU 26/11/2018 Công văn hướng dẫn khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên
Chuyên đề 6: Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam
Chuyên đề 5: Chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức
Chuyên đề 4: Nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước
Chuyên đề 3: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
Chuyên đề 2: Một số vấn đề về công tác Xây dựng đảng và công tác cán bộ hiện nay
Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
Câu hỏi thi trắc nghiệm Văn thư Lưu trữ
Câu hỏi thi trắc nghiệm Kế toán
Câu hỏi thi trắc nghiệm Chuyên viên
Câu hỏi thi trắc nghiệm Chuyên viên chính
Danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức hạng III năm 2018
Số 04-HD/TU 06/11/2018 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Số 05-QĐi/TW 28/8/2018 Quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào đảng
2493/KH-UBND 06/11/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.
Số 488/QĐ_UBND 22/10/2018 Quyết định ban hành Kế hoạch thí điểm đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.
Số 169-KH/TU 19/10/2018 Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II năm 2018
Số 168-KH/TU 19/10/2018 Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018
Số 166-KH/TU 19/10/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số 1151-QĐ/TU 16/10/2018 Quyết định chuyển giao bộ phận quản lý tài sản, tài chính, văn thư - lưu trữ, phục vụ về Văn phòng Tỉnh ủy
Số 1150-QĐ/TU 16/10/2018 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy
Số 1149-QĐ/TU 16/10/2018 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Số 1148-QĐ/TU 16/10/2018 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Số 1146-QĐ/TU 16/10/2018 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy
Số 1147-QĐ/TU 16/10/2018 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Số 1145-QĐ/TU 16/10/2018 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy
Số 1138-QĐ/TU 10/10/2018 Quyết định ban hành quy trình xem xét, thi hành kỷ luật của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Số 1131-QĐ/TU 28/9/2018 Quyết định ban hành quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề
Số 164-KH/TU 10/10/2018 Kế hoạch đánh giá từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến năm 2018
Số 163-KH/TU 10/10/2018 Kế hoạch Thường trực Tỉnh ủy đối thoại với phụ nữ năm 2018
Số 162-KH/TU 08/10/2018 Kế hoạch kiểm tra thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị
Số 504-KL/TU 10/10/2018 Kết luận Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV)
Số 1127-QĐ/TU 20/9/2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn
Số 68-CTr/TU 17/9/2018 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Số 161-KH/TU 24/9/2018 Kế hoạch thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TW về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
Số 160-KH/TU 24/9/2018 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW về học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Số 157-KH/TU 14/9/2018 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 16, 23, 29-NQ/TW và 30 của Bộ Chính trị (khóa XII)
Số 154-KH/TU 04/9/2018 Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Đảng
Số 08-TT/TU 31/8/2018 Thông tri về Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy
Số 152-KH/TU 21/8/2018 Kế hoạch thực hiện về cải cách chính sách tiền lương
Số 150-KH/TU 20/8/2018 Kế hoạch triển khai các văn bản về công tác lưu trữ của Đảng và chữ ký số
Số 147-KH/TU 03/8/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
Số 145-KH/TU 31/7/2018 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 23-KL/TU về tăng cường chỉ đạo, quản lý
Số 144-KH/TU 23/7/2018 Kế hoạch vận động nhân dân giám sát Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Số 1110-QĐ/TU 31/8/2018 Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để xét chuyển cán bộ, công chức
Hướng dẫn Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghiệp Vụ Công tác Xây dựng đảng ở cơ sở
Số 138-KH/TU 05/7/2018 Kế hoạch thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân
Số 460-KL/TU 09/7/2018 Kết luận Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV)
Số 135-KH/TU 15/6/2018 Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)
Số 419-KL/TU 14/6/2018 Kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku
Số 414-KL/TU 12/6/2018 Kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh
Số 01-QĐi/TU 14/6/2018 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Số 64-CTr/TU 05/6/2018 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW vềtục đổi mới hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
Số 423-KL/TU 05/6/2018 Kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai
Số 14-CT/TU 04/6/2018 Chỉ thị về ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao trên địa bàn tỉnh
Số 131-KH/TU 29/5/2018 Kế hoạch thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Số 62-CTr/TU 22/5/2018 Chương trình thực hiện đảng viên làm kinh tế tư nhân
Sô 07-NQ/TU 14/5/2018 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 04 về khu, cụm công nghiệp
Số 128-KH/TU 10/5/2018 Kế hoạch Lễ khánh thành Khu di tích Krong, Kbang
Số 61-CTr/TU 07/5/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
Số 60-CTr/TU 02/5/2018 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới
Số 125-KH/TU 18/4/2018 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận
Số 122-KH/TU 03/4/2018 Kế hoạch tổ chức làm việc với đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số sở, ngành của tỉnh
Số 07-TT/TU 05/4/2018 Thông tri về lãnh đạo đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
Số 124-KH/TU 05/4/2018 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới
Số 263-KL/TU 04/4/2018 Kết luận Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV
Số 06-TT/TU 09/02/2018 Thông tri về công tác của hội luật gia các cấp
Số 13-CT/TU 13/03/2018 Chỉ thị về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Số 118-KH/TU 06/03/2018 Kế hoạch tổng kết thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU về Quy chế dân chủ ở cơ sở
Số 11-CT/TU 07/02/2018 Chỉ thị về về kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng
Số 12-CT/TU 13/02/2018 Chỉ thị về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số
Số 971-QĐ/TU 19/3/2018 Quy định về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp
Số 120-KH/TU 19/3/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Số 03-QĐ/HĐ 14/11/2017 Quyết định về việc ban hành Nội quy kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội năm 2017
Số 01-KH/HĐ 14/11/2017 Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017
Số 134-KL/TU 23/6/2017 Kết luận Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV
Số 163-KL/TU 13/11/2017 Kết luận Hội nghị chuyên đề về tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh
100-KH/TU 06/11/2017 Kế hoạch tổ chức Hội nghị bàn giải pháp tiếp tục thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chinh trị
48-CTr/TU 03/10/2017 Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
Số 01-KH/BTCCT 25/7/2017 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" năm 2017
Số 45-CTr/TU 31/7/2017 Chương trình làm việc tháng 8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
82-KH/TU 22/6/2017 Kế hoạch thực hiện Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng
81-KH/TU 22/6/2017 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
Số 43-CTr/TU 26/6/2017 Chương trình thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn
Số 09-CT/TU 30/5/2017 Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
Số 641-QĐ/TU 03/5/2017 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Gia Lai
Số 74-KH/TU 19/5/2017 Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW, ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
Số 69-KH/TU 03/5/2017 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Số 68-KH/TU 03/5/2017 Kế hoạch tuyên truyền “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia năm 2017” và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2017”
Số 72-KH/TU 18/5/2017 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng
Tài liệu tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế
40-CTr/TU 24/4/2017 Chương trình về thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
40-CTr/TU 24/4/2017 Chương trình về thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Số 553-QĐ/TU 14/3/2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh
Số 69-KH/TU 03/5/2017 Kế hoạch tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
Số 68-KH/TU 03/5/2017 Kế hoạch tuyên truyền “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia năm 2017” và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2017”
Số 67-KH/TU 03/5/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng
Số 51-KH/TU 07/3/2017 Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị trong tình hình mới
Số 66-KH/TU 03/5/2017 Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020
Số 53-KH/TU 07/3/2017 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Số 54-KH/TU 07/3/2017 Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới
Số 60-KH/TU 28/3/2017 Kế hoạch sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số 61-KH/TU 07/4/2017 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Số 62-KH/TU 07/4/2017 Kế hoạch tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc năm 2017
Số 63-KH/TU 07/4/2017 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2017
Số 64-KH/TU 07/4/2017 Kế hoạch công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017
58-KH/TU 27/3/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 2017
57-KH/TU 22/3/2017 Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Số 40-CTr/TU 24/4/2017 Chương trình thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI)
Số 475-BC/TU 14/10/2015 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
Số 01-NQ/ĐH 16/10/2015 Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Gia Lai
Số 05-NQ/TU 12/4/2017 Nghị quyết về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025
Số 01-KH/BCĐ 25/01/2017 Kế hoạch về tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
Số 38-CTr/TU 29/3/2017 Chương trình thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Số 37-CTr/TU 29/3/2017 Chương trình thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05 tháng 01 tháng 2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế
Số 56-KH/TU 20/3/2017 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Số 35-CTr/TU 27/02/2017 Chương trình thực hiện Nghị quyết 06 về hội nhập quốc tế
Số 34-CTr/TU 27/02/2017 Chương trình thực hiện Nghị quyết 05 về đổi mới mô hình tăng trưởng
Số 33-CTr/TU 22/02/2017 Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về chỉnh đốn Đảng
Số 52-KH/TU 17/02/2017 Kế hoạch về học tập và làm theo Chỉ thị 05 năm 2017
Số 50-KH/TU 21/02/2017 Kế hoạch tổng kết về khuyến học, khuyến tài
Số 48-KH/TU 17/02/2017 Kế hoạch tổng kết về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở
Số 46-KH/TU 12/01/2017 Kế hoạch về đảm bảo an toàn giao thông
Số 07-KH/TU 15/02/2017 Kế hoạch tổng kết hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn
Số 46-KH/TU 12/01/2017 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Số 05-TT/TU 10/01/2017 Thông tri về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Số 04-TT/TU 10/01/2017 Thông tri về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Số 02-NQ/TU 01/07/2016 Nghị quyết 02-NQ/TU về cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020
Số 43-KH/TU 23/12/2016 Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Số 07-CT/TU 08/12/2016 Chỉ thị về phát triển đảng viên, đoàn viên và tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân
Số 766 /QĐ-UBND 14/10/2016 Danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018
Số 449/KH-UBND 16/02/2016 Kế hoạch về phòng chống hạn hán và ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnh.
Số 40-KH/TU 09/12/2016 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 13-TT/Tu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 03-NQ/TU 06/12/2016 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017
Số 95-KL/TU 06/12/2016 Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV
Số 34-KH/TU 17/10/2016 Kế hoạch đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi thăm xã Ia Kdam, huyện Ia Pa
Số 22-CTr/TU 20/9/2016 Chương trình đầu tư, xây dựng di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang
Số 24-CTr/TU 07/10/2016 Chương trình nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế của tỉnh
Số 76-KL/TU 06/10/2016 Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV
Số 03-TT/TU 06/10/2016 Thông tri về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số 04-NQ/ĐH 27/05/2014 Nghị quyết Đại hội Đại biểu Lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh Gia Lai
Số 15-Ctr/TU Ngày 30/6/2016 Chương trình về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học chất lượng cao vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu
Số 10-KH/TU 8/3/2016 Kế hoạch đi thăm và ôn lại truyền thống cách mạng tại Khu căn cứ cách mạng xã Kroong, huyện Kbang
Số 07-HD/TU 17/6/2015 Hướng dẫn nhân dân thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh
Số 106-KH/TU 10/02/2014 Kế hoạch Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 02 năm thực hiện sổ tay “Làm theo gương Bác”
Số 04-CT/TU 17/2/2016 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Số 01-NQ/TU 10/12/2015 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016
Số 09-KH/TW 16/02/2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW về xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Số 08-KH/TU 15/02/2016 Kế hoạch triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016
Số 07-KH/TU 15/02/2016 Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 63-CT/TW về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn
Số 07-KL/TU 12/01/2016 Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV
Số 179-KL/TU 05/7/2015 Kết luận Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV)
Số 89-CTr/TU Ngày 02/6/2015 Chương trình làm việc tháng 6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 22-CT/TU 30/12/2014 Chỉ thị về đọc báo Đảng và Báo Gia Lai
Số 10-NQ/TU 09/12/2014 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015
Số 09-NQ/TU 03/12/2012 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2013
Số 168-KL/TU 09/12/2014 Kết luận Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV)
Số 82-CTr/TU 09/12/2014 Chương trình làm việc năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV)
Số 19-CT/TU 17/10/2014 Chỉ thị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng
Số 139-KH/TU 24/11/2014 Kế hoạch tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Số 137-KH/TU 17/11/2014 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Số 138-KH/TU 17/11/2014 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW về kế hoạch hóa gia đình
Số 269-BC/TU 11/12/2005 Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2005 -2015
Số 378-KH/TU 06/11/2014 Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng
Số 343-BC/TU 05/10/2010 Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV
Số 19-TT/TU 26/02/2014 Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn 2014-2015
Số 20-TT/TU 03/3/2014 Thông tri của Ban Thường vụ về kê khai tài sản
Số 17-CT/TU 03/03/2014 Chỉ thị về phụ nữ dân tộc, tôn giáo
Số 22-TT/TU 08/4/2014 Thông tri về thu ngân sách
Số 03-NQ/TU 19/7/2011 Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020.
Số 23-TT/TU 19/6/2014 Thông tri về việc giúp đỡ người mù và Hội Người mù
Số 06-NQ/TU 20/02/2012 Nghị Quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Số 105-KH/TU 24/01/2014 Kế hoạch chỉ đạo công tác tuyên truyền việc thực hiện không buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã
Số 07 - NQ/TU 31/10/2012 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Số 1314-TB/TU 28/7/2014 Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về không thực hiện dự án xây dựng khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Pleiku
LÊN ĐẦU TRANG