Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75-KH/TU 09/5/2022 Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Số 59-KH/TU 22/12/2021 Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
274-KH/TU 08/01/2020 Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
250-KH/TU 16/8/2019 Kế hoạch tổng kết Hướng dẫn về thực hiện chi bộ quân sự cấp xã
248-KH/TU 09/8/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
223-KH/TU 08/5/2019 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
218-KH/TU 03/5/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
193-KH/TU 28/3/2019 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
192-KH/TU 27/02/2019 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo trong tình hình mới
186-KH/TU 20/02/2019 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
183-KH/TU 29/01/2019 Kế hoạch sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
182-KH/TU 22/01/2019 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng
181-KH/TU 21/01/2019 Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Số 176-KH/TU Ngày 28/12/2018 Kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới
174-KH/TU 03/12/2018 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
172-KH/TU 27/11/2018 Kế hoạch thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương
Số 169-KH/TU 19/10/2018 Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II năm 2018
Số 168-KH/TU 19/10/2018 Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018
Số 166-KH/TU 19/10/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số 164-KH/TU 10/10/2018 Kế hoạch đánh giá từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến năm 2018
Số 163-KH/TU 10/10/2018 Kế hoạch Thường trực Tỉnh ủy đối thoại với phụ nữ năm 2018
Số 162-KH/TU 08/10/2018 Kế hoạch kiểm tra thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị
Số 161-KH/TU 24/9/2018 Kế hoạch thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TW về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
Số 160-KH/TU 24/9/2018 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW về học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Số 157-KH/TU 14/9/2018 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 16, 23, 29-NQ/TW và 30 của Bộ Chính trị (khóa XII)
Số 154-KH/TU 04/9/2018 Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Đảng
Số 152-KH/TU 21/8/2018 Kế hoạch thực hiện về cải cách chính sách tiền lương
Số 150-KH/TU 20/8/2018 Kế hoạch triển khai các văn bản về công tác lưu trữ của Đảng và chữ ký số
Số 147-KH/TU 03/8/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
Số 145-KH/TU 31/7/2018 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 23-KL/TU về tăng cường chỉ đạo, quản lý
Số 144-KH/TU 23/7/2018 Kế hoạch vận động nhân dân giám sát Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Số 138-KH/TU 05/7/2018 Kế hoạch thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân
Số 135-KH/TU 15/6/2018 Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)
Số 131-KH/TU 29/5/2018 Kế hoạch thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Số 128-KH/TU 10/5/2018 Kế hoạch Lễ khánh thành Khu di tích Krong, Kbang
Số 125-KH/TU 18/4/2018 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận
Số 122-KH/TU 03/4/2018 Kế hoạch tổ chức làm việc với đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số sở, ngành của tỉnh
Số 124-KH/TU 05/4/2018 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới
Số 118-KH/TU 06/03/2018 Kế hoạch tổng kết thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU về Quy chế dân chủ ở cơ sở
Số 120-KH/TU 19/3/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
100-KH/TU 06/11/2017 Kế hoạch tổ chức Hội nghị bàn giải pháp tiếp tục thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chinh trị
Số 01-KH/BTCCT 25/7/2017 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" năm 2017
82-KH/TU 22/6/2017 Kế hoạch thực hiện Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng
81-KH/TU 22/6/2017 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
Số 74-KH/TU 19/5/2017 Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW, ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
Số 69-KH/TU 03/5/2017 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Số 68-KH/TU 03/5/2017 Kế hoạch tuyên truyền “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia năm 2017” và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2017”
Số 72-KH/TU 18/5/2017 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng
Số 69-KH/TU 03/5/2017 Kế hoạch tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
Số 68-KH/TU 03/5/2017 Kế hoạch tuyên truyền “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia năm 2017” và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2017”
Số 67-KH/TU 03/5/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng
Số 51-KH/TU 07/3/2017 Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị trong tình hình mới
Số 66-KH/TU 03/5/2017 Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020
Số 53-KH/TU 07/3/2017 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Số 54-KH/TU 07/3/2017 Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới
Số 60-KH/TU 28/3/2017 Kế hoạch sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số 61-KH/TU 07/4/2017 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Số 62-KH/TU 07/4/2017 Kế hoạch tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc năm 2017
Số 63-KH/TU 07/4/2017 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2017
Số 64-KH/TU 07/4/2017 Kế hoạch công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017
58-KH/TU 27/3/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 2017
57-KH/TU 22/3/2017 Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Số 56-KH/TU 20/3/2017 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Số 52-KH/TU 17/02/2017 Kế hoạch về học tập và làm theo Chỉ thị 05 năm 2017
Số 50-KH/TU 21/02/2017 Kế hoạch tổng kết về khuyến học, khuyến tài
Số 48-KH/TU 17/02/2017 Kế hoạch tổng kết về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở
Số 46-KH/TU 12/01/2017 Kế hoạch về đảm bảo an toàn giao thông
Số 07-KH/TU 15/02/2017 Kế hoạch tổng kết hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn
Số 46-KH/TU 12/01/2017 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Số 43-KH/TU 23/12/2016 Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Số 40-KH/TU 09/12/2016 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 13-TT/Tu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 34-KH/TU 17/10/2016 Kế hoạch đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi thăm xã Ia Kdam, huyện Ia Pa
Số 10-KH/TU 8/3/2016 Kế hoạch đi thăm và ôn lại truyền thống cách mạng tại Khu căn cứ cách mạng xã Kroong, huyện Kbang
Số 106-KH/TU 10/02/2014 Kế hoạch Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 02 năm thực hiện sổ tay “Làm theo gương Bác”
Số 09-KH/TW 16/02/2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW về xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Số 08-KH/TU 15/02/2016 Kế hoạch triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016
Số 07-KH/TU 15/02/2016 Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 63-CT/TW về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn
Số 139-KH/TU 24/11/2014 Kế hoạch tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Số 137-KH/TU 17/11/2014 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Số 138-KH/TU 17/11/2014 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW về kế hoạch hóa gia đình
Số 378-KH/TU 06/11/2014 Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng
Số 105-KH/TU 24/01/2014 Kế hoạch chỉ đạo công tác tuyên truyền việc thực hiện không buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã
LÊN ĐẦU TRANG