Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02-NQ/TU 28/6/2021 Nghị quyết về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
Sô 07-NQ/TU 14/5/2018 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 04 về khu, cụm công nghiệp
Số 05-NQ/TU 12/4/2017 Nghị quyết về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025
Số 02-NQ/TU 01/07/2016 Nghị quyết 02-NQ/TU về cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020
Số 03-NQ/TU 06/12/2016 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017
Số 01-NQ/TU 10/12/2015 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016
Số 10-NQ/TU 09/12/2014 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015
Số 09-NQ/TU 03/12/2012 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2013
Số 03-NQ/TU 19/7/2011 Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020.
Số 06-NQ/TU 20/02/2012 Nghị Quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Số 07 - NQ/TU 31/10/2012 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
LÊN ĐẦU TRANG