Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 426-QĐ/TU 23/12/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Gia Lai
Số 1151-QĐ/TU 16/10/2018 Quyết định chuyển giao bộ phận quản lý tài sản, tài chính, văn thư - lưu trữ, phục vụ về Văn phòng Tỉnh ủy
Số 1150-QĐ/TU 16/10/2018 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy
Số 1149-QĐ/TU 16/10/2018 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Số 1148-QĐ/TU 16/10/2018 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Số 1146-QĐ/TU 16/10/2018 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy
Số 1147-QĐ/TU 16/10/2018 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Số 1145-QĐ/TU 16/10/2018 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy
Số 1138-QĐ/TU 10/10/2018 Quyết định ban hành quy trình xem xét, thi hành kỷ luật của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Số 1131-QĐ/TU 28/9/2018 Quyết định ban hành quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề
Số 1127-QĐ/TU 20/9/2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn
Số 1110-QĐ/TU 31/8/2018 Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để xét chuyển cán bộ, công chức
Số 641-QĐ/TU 03/5/2017 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Gia Lai
Số 553-QĐ/TU 14/3/2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh
LÊN ĐẦU TRANG