Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 05-TB/HĐTT 29/3/2022 Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2, kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2021.
Tài liệu Văn thư - Lưu trữ
Tài liệu Kỹ sư
Tài liệu Kế toán
Tài liệu Kiến thức chung
Tài liệu Chuyên viên tại các cơ quan ĐTNCSHCM
Tài liệu Chuyên viên
Tài liệu ôn thi Biên tập viên
Số 05-QĐ/HĐTT 07/3/2022 Quyết định về việc ban hành Nội quy kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2021.
Số 04-TB/HĐTT 07/3/2022 Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2021.
Số 02-TB/HĐTT 01/3/2022 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2021.
Số 01-TB/HĐTT 28/01/2022 Thông báo tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện tỉnh Gia Lai năm 2021.
Số 55-KH/TU 06/12/2021 Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2021
LÊN ĐẦU TRANG